Surat : Jaljilani Utsav, Mota Varachha | 9th Sep 2019