Shree Swaminarayan Mahotsav – Pithavadi (Gadhpur Pradesh) March 11, 2012

Pithavadi (Gadhpur Pradesh)

March 11, 2012