Pune, Maharashtra : Shree Mad Bhagvat Dasham Skandha Katha Parayan || 17 Jan 2024