Nutan Mandir Khatmurhat Mahotsav – Sar (Near Sardhar) Jan 26, 2015

Jan 26, 2015