Murti Pratishtha Mahtosav – Navagam (Gadhpur Pradesh) Jan 17, 2013

Navagam (Gadhpur Pradesh)

Jan 17, 2013