Manavadar, Junagadh – Divya Shobha Yatra || 14 May 2023