Malad : 41st Anniversary – Bal Sanskar Mandal | Aug 2019