Janmotsav : 8th Birthday Celebration Bal Laljimaharaj Shree – Raghuvir Vadi ( Vadtal ) | 20 Jan 2020