Jaljilani Ekadashi Uttsav – Vaskhiliya (Vadtal Pradesh) Sept 8, 2011

Vaskhiliya (Vadtal Pradesh)

Sept 8, 2011