Ghanshyam Maharaj No Patotsav – Gadhpur Feb 28, 2013

Swaminarayan Mandir Gadhpur

Feb 28, 2013