Eye Operation Camp – Khambha (Dist. Junagadh) | Sep 2017

Laxminarayan Dev Yuvak Mandal (LNDYM) Khambha – Dist. Junadadh organized free Eye operation camp.