Divya Abhishek of Sheeji Maharaj Vadatal Day 1 – 2018