Chogath, Gadhpur : Divya Shakotsav, Satsang Sabha || 29 Dec 2022