Chhapaiya Mahtosav – Nov 5 – 13, 2016 – Day 5 to 9