Ora Aavo Shyam Snehi – English

ora aavo shyam snehi, sundar var jou vahala,
jatan karine jivan maara, jeevmahi prou vahala || 1 ||

Chinha Anupam Ango Angna, Surate Sambharu Vahala,
Nakhsikh Nirkhi Nautam Mara, Urma Utaaru Vahala || 2 ||

Arun Kamal Sam Jugalcharanni, Shobha Atisariwala,
Chintvan Karwa Aatoor Ati, Maanvruti Mari Vahala || 3 ||

Pratham Te Chintvan Karu, Sundar Soale Chinha Vahala,
Urdhavarekha Opi Rahi, Atishe Naveen Vahala || 4 ||

Angutha Angali Vacchethi, Nisrine Aawi Vahala,
Paanini Bae Kore Jotaa, Bhakta Ne Maan Bhaavi Vahala || 5 ||

Jugal Charanma Kahu Manohar, Chinha Tena Naam Vahala,
Shuddha Mane Kari Sambharata, Naash Pame Kaam Vahala || 6 ||

Astakonne Urdhavarekha, Swastik Jambu Jav Vahala,
Vraj Ankush Ketu Ne Padma, Jamane Pagge Naav Vahala || 7 ||

Trikon Kalash Ne Gopaad Sundar, Dhanush Ne Min Vahala,
Ardha Chandra Ne Vyom Saat, Che Daabe Paage Chinha Vahala || 8 ||

Jamana Pagna Anguthana, Nakhmahi Chinha Vahala,
Te Toa Nirkhe Je Koi Bhakta, Pritiae Pravin Vahala || 9 ||

Aej Anguthani Paase, Til Ek Nautam Dharu Vahala,
Premanand Kahe Nirkhu Pritae, Pran Lai Vaaru Vahala || 10 ||