2011 | પરચા પ્રકરણ કથા – ખોપાલા | Parcha Prakaran Katha – Khopala | Pu. Nirdoshswami