2011 | હરિલીલામૃત કથા – ખોપાળા | Harililamrut Katha – Khopala | Pu. Vivekswarupswami