2003 | હરિલીલામૃત કથા – સરધાર| Harililamrut Katha – Sardhar | Pu. Kaivalyaswami