Dashadbi Mahotsav - Uttraj - Jan 3 - 9, 2014

swaminarayan mandir Dashadbi Mahotsav - Uttraj - Jan 3 - 9, 2014