21st Patotsav - Swaminarayan Mandir Vasai - Jan 17, 2014

21st Patotsav - Swaminarayan Mandir Vasai - Jan 17, 2014