Divya Holi Rangotsav - Raghuvir Vadi, Vadtal - March 28, 2013

Bhavya Holi Dhuleti Rangotsav at Raghuvir vadi vadtal in the presence of P.P. 108 Bhavi Acharya shree nrugendraprasdji maharaj, Dharmkul parivar thousand santo-bhakto.

Bhavya Rangotsav

Bhavya Rangotsav – Raghuvir Vadi, Vadtal