2013

Nutan Mandir Shilanyas Ceremony Mahuva - Nov25, 2013

Nutan Mandir Shilanyas Ceremony Mahuva - Nov25, 2013 by P. P. Bhavi Acharya Maharaj shree nrugendraprasadji maharaj vadtal santo and bhakto

Swaminarayan Satsang Shibir - Sardhar - Nov 1 - 9, 2013

Swaminarayan Satsang Shibir - Sardhar - Nov 1 - 9, 2013, P. P. Laljimaharaj shree and santo pravachan kirtan bhakti and cultural program

Gopinthaji Maharaj 184th Patotsav - Gadhpur - Oct 16, 2013

Gopinthaji Maharaj 184th Patotsav - Gadhpur - Oct 16, 2013

Bhagwat Mahotasv & Dharmasabha - Badnagar (MP) - Sept 22, 2013

Bhagwat Mahotasv & Dharmasabha - Badnagar (MP)P. Laljimaharaj shree bhavya swagat

P. P. Maharaj Shree 64th Janmotsav Mahotsav - Godhra - August 27, 2013

P. P. Acharya Maharaj Shree 64th Janmotsav Mahotsav at godhra on august 27 2013 in the presence of santo and bhakto

Gurupurnima Mahotsav - Vadtal, 2013

Gurupurnima Mahotsav 2013 raghuvir vadi vadtal in the presence of acharya maharaj shree Ajendraprasadji maharaj and P. Laljimaharaj shree

Swaminarayan Mahotsav - Kurla Mumbai - May 2013

Swaminarayan Mahotsav - Kurla Mumbai - May 2013 in the presence of bhavi acharya maharaj shree vadatl

Rajat Jayanti Mahotsav - Swaminarayan Mahila Mandir Savar Kundla - April 4 - 10, 2013

swaminarayan mahila mandir savar kundla bhavya rajat jayanti mahotsav from aprl 4 to 10, 2013

Divya Holi Rangotsav - Raghuvir Vadi, Vadtal - March 28, 2013

Bhavya Holi Dhuleti Rangotsav at Raghuvir vadi vadtal in the presence of P.P. 108 Bhavi Acharya shree nrugendraprasdji maharaj, Dharmkul parivar thousand santo-bhakto.

Harikrushna Maharaj's 153 Patotsav

swaminarayan mandir gadhpur harikrushna maharaj's patotsav in the present of nana laljimaharaj shree puspendraprasadji maharaj and santo bhakto

Rajat Jayanti Mahotsav - Swaminarayan Mandir Khopala - March 29 to April 2, 2013

Rajat Jayanti Mahotsav - Swaminarayan Mandir Khopala from March 29 to April 2, 2013 in the presence of maharaj shree, santo and bhako

Bhavya Padyatra - Gadhpur To Vadtal - Feb 17 - 21, 2013

bhavya padyatra from swaminarayan mandir Gadhpur to Swaminarayan mandir vadtal - thousand santo bhakto joined and took great labh through this padyatra.

P.P. Bal Laljimaharaj shree 1st Janmotsav Mahotsav - Gadhpur - Feb 6, 2013

P. P. Bal Laljimaharaj shree yagnendraprasadji maharaj vadtal 1st janmotsav mahotsav celebration at gopinathji maharaj mandir gadhpur at Feb 6, 2013

P.P. Bal Laljimaharaj shree 1st Janmotsav Mahotsav - Junagadh - Feb 6, 2013

Bhagwan shree swaminarayan's 10th Generation P. P. Bal laljimaharaj shree Yagnendraprasadji maharaj 1st janmotsav mahotsav celebration at swaminarayan mandir Junagadh on feb 6, 2013