Suvarn Shikhar Anavaran Mahotsav - Gadhpur May 6, 2012

Suvarna shikhar Anavaran Mahotsav Gadhpur Part 0

SWAMINARAYAN SUVARNSHIKHAR INAUGURATED , GADHADA ,BHAVNAGAR

Suvarna shikhar Anavaran Mahotsav Sabha Gadhpur Part1

SWAMINARAYAN SUVARNSHIKHAR INAUGURATED , GADHADA ,BHAVNAGAR

Suvarna shikhar Anavaran Mahotsav Sabha Gadhpur Part2

SWAMINARAYAN SUVARNSHIKHAR INAUGURATED , GADHADA ,BHAVNAGAR