Jagannathpuri Mahotsav - Jan 3 to 11, 2012

Shree Swaminarayan mahtosav at Jagannathpuri Satsangi Jivan katha parayan in the present of H.H. Laljimaharajshree Nrigendraprasadji Maharaj by P. Nityaswarupdasji swami

Jagannathpuri Mahotsav – Day 2 – Morning Session Katha

Jagannathpuri Mahotsav – Swaminarayan Mahotsav – Shreemad Satsangi Jivan Katha

Jagannathpuri Mahotsav – Day 3 – Evening Session Katha

Jagannathpuri Mahotsav – Day 3 – Evening Session Katha

Jagannathpuri Mahotsav – Day 3 – Morning Session Katha

Jagannathpuri Mahotsav – Day 3 – Morning Session Katha

Jagannathpuri Mahotsav – Day 4 – Evening Session Katha

Jagannathpuri Mahotsav  Day 4 – Evening Session Katha In the present of Vadtal Desh Shree Laxminarayan Dev Gadi Bhavi Acharya Shree Nrigendraprasadji maharaj shree and santo bhakto

Jagannathpuri Mahotsav – Day 5 – Evening Session Katha

Jagannathpuri Mahotsav – Day 5 – Evening Session Katha – Gadi Pattabhishek Mahtosav In the present of Vadtal Desh Shree Laxminarayan Dev Gadi Bhavi Acharya Shree Nrigendraprasadji maharaj shree and santo – bhakto

Jagannathpuri Mahotsav – Day 5 – Morning Session Katha

Jagannthpuri mahostsav day 5 morning session shreehari van vicharan katha and P.P.Laljimaharajshree aashirvad.

Jagannathpuri Mahotsav – Day 6 – Morning Session Katha

Jagannathpuri Mahotsav – Day 5 – Evening Session Katha

Jagannathpuri Mahotsav – Day 7 – Evening Session Katha

Jagannathpuri Mahotsav Day 7 Evening Session Katha Gadhpur Mahima Kath In the present of Vadtal Desh Shree Laxminarayan Dev Gadi Bhavi Acharya Shree Nrigendraprasadji maharaj shree and santo bhakto

Jagannathpuri Mahotsav – Day 7 – Morning Session Katha

Jagannathpuri Mahotsav  Day 7 Morning Session Katha In the present of Vadtal Desh Shree Laxminarayan Dev Gadi Bhavi Acharya Shree Nrigendraprasadji maharaj shree and santo

Jagannathpuri Mahotsav – Day 8 – Evening Session Katha

Jagannathpuri Mahotsav Shreemad Satsangi Jivan katha  Day 8 Evening Session Katha In the present of Vadtal Desh Shree Laxminarayan Dev Gadi Bhavi Acharya Shree Nrigendraprasadji maharaj shree and santo

Jagannathpuri Mahotsav – Day 8 – Morning Session Katha

Jagannathpuri Mahotsav Day 8 Morning Session Katha In the present of Vadtal Desh Shree Laxminarayan Dev Gadi Bhavi Acharya Shree Nrigendraprasadji maharaj shree and santo bhakto

Jagannathpuri Mahotsav – Day 9 – Morning Session Katha

Jagannathpuri Mahotsav Day 9 Morning Session Katha Kath In the present of Vadtal Desh Shree Laxminarayan Dev Gadi Bhavi Acharya Shree Nrigendraprasadji maharaj shree and santo

Mahapuja

Samuh Mahapuja at Jagannthpuri Mahotsav in the present of Vadtal Desh Shree Laxminarayan Dev Gadi Bhavi Acharya Shree Nrigendraprasadji maharaj shree and santo – bhakto

Ratri Program – Mayabhai Aahir

Swaminarayan – Jagannathpuri Mahotsav – Ratri Program – Mayabhai Aahir