Gopinathji Maharaj 183rd Patotsav Gadhpur

Gopinathji Maharaj 183 Patotsav

Abhishek Aarti

Abhishek Aarti

Abhishek Darshan

Abhishek Darshan

Jal Yatra

Shree Gopinathji Maharaj Patotsav – Jal Yatra

Mangala Aarti Darshan

Mangala Aarti Darshan

P.P.Nana LaljiMaharaj Ashirvachan

P.P.Nana LaljiMaharaj Ashirvachan – Gadhpur

P.P.Nana Laljimaharaj Ashirvachano

P.P.Nana Laljimaharaj Ashirvachano

Satsang Sabha

Satsang Sabha