Bhal Charotar Pradesh - Yuva Sangthan Mahotsav - Tarapur Dec 30, 2012

LaxmiNarayan Dev Yuvak Mandal (LNDYM)swaminarayan Charotar Bhal Pradesh Yuva Sangthan Mahotsav at Tarapur on Dec 30, 2012 in the present of P. P. 108 Shree Bhavi Acharaya Shree Nrugedraprasadji Maharaj and Nana Laljimaharaj shree Pushpendraprasadji Maharaj and santo - bhakto

Yuva Sangthan Mahtosav – Tarapur – Part 2

LaxmiNarayan Dev Yuvak Mandal (LNDYM) – Swaminarayan Charotar Bhal Pradesh Yuva Sangthan Mahotsav at Tarapur on Dec 30, 2012 Part 2 video