Divya Satsang Sabha - Houston, Texas June 14, 2013

Divya Satsang Sabha - Houston, Texas June 14, 2013 by the blessing of P. Laljimaharaj shree vadtal katha by P. Nityaswarup swami sardhar