Bhagwat Katha Mahotsav - Houston

1. Bhagwat Katha Mahotsav Vadtal Dham

Day 1 (June 25 2017) narrated By Sadguru Swami Shree Nityaswarupdasji- Vadtal, Sardhar

2. Bhagwat Katha Mahotsav Vadtal Dham

Day 2 (June 26 2017) narrated By Sadguru Swami Shree Nityaswarupdasji- Vadtal, Sardhar

3. Bhagwat Katha Mahotsav Vadtal Dham

Day 3 (June 27 2017) narrated By Sadguru Swami Shree Nityaswarupdasji- Vadtal, Sardhar

4. Bhagwat Katha Mahotsav Vadtal Dham

Day 4 (June 28 2017) Krushna Janmotsav,narrated By Sadguru Swami Shree Nityaswarupdasji- Vadtal, Sardhar And Ashirwad By Pu. Ko. Shastri […]

5. Bhagwat Katha Mahotsav Vadtal Dham

Day 5 (June 29 2017) narrated By Sadguru Swami Shree Nityaswarupdasji- Vadtal, Sardhar

6. Bhagwat Katha Mahotsav Vadtal Dham

Day 6 (June 30 2017) narrated By Sadguru Swami Shree Nityaswarupdasji- Vadtal, Sardhar And Ashirwad By Pu. Swami Shree Purnsawrupdasji […]