Yuva Sangthan Mahtosav – Tarapur – Part 2

LaxmiNarayan Dev Yuvak Mandal (LNDYM) – Swaminarayan Charotar Bhal Pradesh Yuva Sangthan Mahotsav at Tarapur on Dec 30, 2012 Part 2 video

Views : 1821