Suvarna shikhar Anavaran Mahotsav Sabha Gadhpur Part1

SWAMINARAYAN SUVARNSHIKHAR INAUGURATED , GADHADA ,BHAVNAGAR

Views : 1719