Vandu Na Pad – English

Pad – 1

vandu sahajanand rasroop, anupam saarne re lol;
jene bhajta choote fand, kare bhav paarne re lol
samru pragat roop sukhdham, anupam naam ne re lol;
jene bhav brahmadik dev, bhaje taji kaamne re lol
je hari aksharbrahm, aadhar, paar koi nav lahe re lol;
jene shesh sahastra mukh gaye, nigam neti kahe re lol
varnavu sundar roop anupam, jugal charne nami re lol;
nakhshikh premsakhina nath, raho oorma rami re lol

Pad – 3

vahala mane vash kidhi vraj raj, vaalap taara vaalma re lol;
maan maru talpe jovaa kaaj, tibakdi che gaalma re lol
vahala taari naasika namni naathi, adharbimb lal che re lol;
chhela mara pran karu kurban, joya jevi chal che re lol
vahala taara dant daadamna bij, chaturai chhavta re lol;
vahala mara pran haro cho nath, mithu mithu gaavta re lol
vahala taare haswe haranu, chhita, biju hawe nav gamae re lol;
maan maru premsakhina nath ke, tam kede bhame re lol

Pad – 5

vahala taari bhuja jugal jagdish, joine jaau varane re lol;
karna latka karta lal, aawo ne mare baarne re lol
vahal taari angaliyoni rekha, nakhmani joine re lol;
vahala mara chhitma raakhu chori, kahu nahi koine re lol
vahala taara oorma anupam chhap, jovane jeevakaro re lol;
vahala mara hayeede harakh na maay, jaanu jehmana re lol
vahala taaru udar ati rasroop, shital sada nathji re lol;
aawo ora premsakhina pran, malu bhari baathji re lol

Pad – 7

vahala taaru roop anupam nath, udar shobha ghani re lol;
trivari jowu sundar chel, aawone oraa am bhani re lol
vahala taari naabhi nautam roop, undi ati gor che re lol;
katilank joine sahajanand, ke maanrang chor che re lol
vahala taari jangha jugalni shobha, maanma joi rahu re lol;
vahala nitya nirkhu pindine paani, koine nav kahu re lol
vahala taara charan kamalnu dhyan, karu ati hetma re lol;
aawo vahala premsakhina nath, raakhu mara chhitma re lol

Pad – 2

aawo mara mohan mithda lal ke, jou tari murti re lol;
jatan kari raakhu rasiya raj, visaru nahi oorthi re lol
maan maru mohyu mohanlal, paghaldini bhatma re lol;
aawo ora chogala khosu chel, khantila jaau khantma re lol
vahala taaru zalke sundar bhal, tilak ruda karya re lol;
vahala taara vaam karanma til, tene manda harya re lol
vahala tari bhrakuti ne baane shyam, kaaraj mara koriya re lol;
nene taare premsakhina nath ke, chit mara choriya re lol

Pad – 4

rasiya joi rupari kot, rudi rekhavari re lol;
vahala maru mandu malwa chahay, ke jaay chitdu chhali re lol
vahala taari jamani bhujane paas, ruda til char che re lol;
vahala taara kanth vachhe til ek, anupam saar che re lol
vahala taara oorma vingun haar, joi nena thare re lol;
vahala te tao jaane premijan, joi nitya dhyan dhare re lol
rasiya joi tamaru roop, rasik jan ghelda re lol;
aawo vahala premsakhina nath, sundar var chhelda re lol

Pad – 6

vahala taari murti ati rasroop, rasik joine jivae re lol;
vahala ae rasna chakhanhaar, chaas te nav piwe re lol
vahala mare sukh sampat tame shyam, mohan maan bhawta re lol;
aawo mare mandir jeevan pran, hasine bolavta re lol
vahala taaru roop anupam gaur, murti maanma gamae re lol;
vahala taaru joban jowa kaj, ke chhit charne namae re lol
aawo mara rasiya rajiv nen, maram kari bolta re lol;
aawo vahala premsakhina sen, mandir mare dolta re lol

Pad – 8

vahala taara jugal charan rasroop, vakhanu vahaalma re lol;
vahala ati komar arun rasar, chore chhit chhalma re lol
vahala taare jamane anghuthe til, ke nakhma chinha che re lol;
vahala chheli aangarea til ek, jowane maan din che re lol
vahala taari nakhni arunta joine, shashikara shin che re lol;
vahala raschor chakor je bhakt, jowane pravin che re lol
vahala taari urdhvarekhama chhitt, raho kari vaasne re lol;
maange premsakhi kar jodi, dejo daan daasne re lol