Re Shyam Teme – English

Re Shyam Tame

Re Shyam Tame

colorbar

Re Shyam Tame Saachu nanu, Biju Sarve Dukhdayak Janu. …. Re Shyam
Re Tam Vina Sukhsampat Kahave, Teto Sarve Mahadukh Upjawe;
Ante Ema Kaam Koinawe, …. Re Shyam …. 1

Re Murakh Lok Mare Bhatki, Jootha Sange Haare Shir Patki;
Ethi Maari Maan Vruti Atki, …. Re Shyam …. 2

Che Akhand Alaukik Sukh Taaru Te Joi Joi Maan Mohyu Maaru;
Dhara Dhan Tam Upar Vaaru, …. Re Shyam …. 3

Re Brahmathi Kit Lagi Joyu, Juthu Sukh Janine Vagovyu;
Muktanand Maan Tam Sang Mohyu …. Re Shyam …. 4