Divya Abhishek of Sheeji Maharaj Vadatal Day 1 - 2018