Bhakt Chintamani Katha - Godhara (Panchmahal)

August 10 - 14, 2017. Vakta: P. Khushal Bhagat Sardhar. Organizer: Shree Laxminarayan Dev Yuvak Mandal (LNDYM) Godhara. P. P. D. D. 1008 Shree Acharya Shree Ajendraprasadji Maharaj Janmotsav Celebration.