Swaminarayan Mandir Ghora (Near Vadtal) - 8th Patotsav Mahotsav

May 18, 2017 - Katha by: Parsad Sarvmangal Bhagat - Sardhar