Shree Purushottam Prakash Katha - Rajkot

May 14, 2017 - Vakta: P. Purnswarupswami - Sardhar, Organized by Shree Laxminarayan Dev Yuvak Mandal - Rajkot