Satsangijivan Katha - Gadhada (Adalja Parivar Surendranagar)

October 2 2017

Satsangijivan-Katha-Ghadhada-Adalja-Parivar-19

Satsangijivan-Katha-Ghadhada-Adalja-Parivar-21

Satsangijivan-Katha-Ghadhada-Adalja-Parivar-31

Satsangijivan-Katha-Ghadhada-Adalja-Parivar-41

Satsangijivan-Katha-Ghadhada-Adalja-Parivar-51

Satsangijivan-Katha-Ghadhada-Adalja-Parivar-61

Satsangijivan-Katha-Ghadhada-Adalja-Parivar-71

Satsangijivan-Katha-Ghadhada-Adalja-Parivar-81

Satsangijivan-Katha-Ghadhada-Adalja-Parivar-91

Satsangijivan-Katha-Ghadhada-Adalja-Parivar-101

Satsangijivan-Katha-Ghadhada-Adalja-Parivar-111

Satsangijivan-Katha-Ghadhada-Adalja-Parivar-121

Satsangijivan-Katha-Ghadhada-Adalja-Parivar-131

Satsangijivan-Katha-Ghadhada-Adalja-Parivar-151

Satsangijivan-Katha-Ghadhada-Adalja-Parivar-161

Satsangijivan-Katha-Ghadhada-Adalja-Parivar-171

Satsangijivan-Katha-Ghadhada-Adalja-Parivar-181