Satsang Sabha - Guest Swagat - Murti Pratishtha New Jersey

June 10, 2017 - Deputy mayor Charles Carly, Padmashree Dr. Sudhir Parikh & HR Shah TV asia Sanman