P. P. Nana Laljimaharaj Shree at Oxford University

Londo, UK - Original Shikshapatri written by Lord Swaminarayan

Shikshapatri-Darshan-London-Museum-1

Shikshapatri-Darshan-London-Museum-2

Shikshapatri-Darshan-London-Museum-3

Shikshapatri-Darshan-London-Museum-4

Shikshapatri-Darshan-London-Museum-5

Shikshapatri-Darshan-London-Museum-6

Shikshapatri-Darshan-London-Museum-7

Shikshapatri-Darshan-London-Museum-8

Shikshapatri-Darshan-London-Museum-9

Shikshapatri-Darshan-London-Museum-10

Shikshapatri-Darshan-London-Museum-11

Shikshapatri-Darshan-London-Museum-12

Shikshapatri-Darshan-London-Museum-13