Friday, 23 February 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

Murti Pratishtha Mahotsav - Mandva Dist. Bhavnagar

Jan 28 - Feb 2, 2017 - Shreemad Bhagwat Katha : Vakta : P. Swami Shree Chhapiyaprakashdasji Gadhpur

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Mandva-1

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Mandva-2

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Mandva-3

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Mandva-4

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Mandva-5

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Mandva-6

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Mandva-7

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Mandva-8

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Mandva-9

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Mandva-10

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Mandva-11

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Mandva-12

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Mandva-13

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Mandva-14

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Mandva-15

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Mandva-16

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Mandva-17

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Mandva-18

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Mandva-19

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Mandva-20

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Mandva-21

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Mandva-22

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Mandva-23

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-1

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-2

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-3

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-4

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-5

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-6

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-7

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-8

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-9

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-10

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-11

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-12

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-13

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-14

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-15

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-16

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-17

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-18

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-19

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-20

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-21

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-22

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-23

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-24

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-25

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-26

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-27

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-28

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-29

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-30

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-31

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-32

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-33

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-34

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-35

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-36

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-37

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-38

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-39

Bhavya-Shakotsav-Mahuva-40