Motiba Mahotsav - Gadhpur

March 14 - 20, 2017 - Satsangi Jivan Katha - Vakta: P. Kothari Swami Ghanshyamvallabhdasji