Masik Satsang Sabha - Mota Varachha Surat - April 2017

Divya Satsang Sabha at Swaminarayan Mandir Mota Varachha in the presence of Santo