Ghanshyam Janmotsav Utsav - Mota Varachha Surat - 2017

April 5, 2017 - Bhavya Swaminarayan Jayanti Mahotsav - Cultural Program by LNDYM youth

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-1

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-2

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-3

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-4

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-5

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-6

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-7

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-8

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-9

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-10

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-11

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-12

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-13

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-14

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-15

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-16

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-17

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-18

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-19

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-20

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-21

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-22

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-23

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-24

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-25

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-26

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-27

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-28

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-29

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-30

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-31

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-32

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-33

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-34

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-35

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-36

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-37

Ghanshyam-Janmotsav-Mota-Varachha-Surat-38