Friday, 23 February 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

Gadhada Ma Sedubhar na Dayabhai Bodhani Parivar Dvara Katha

April 20 - 26, 2017 - Vakta: P. Kothari Swami Gadhpur

Gadhpur-ma-Shedubhar-Na-bhakto-dwara-katha-1

Gadhpur-ma-Shedubhar-Na-bhakto-dwara-katha-2

Gadhpur-ma-Shedubhar-Na-bhakto-dwara-katha-3

Gadhpur-ma-Shedubhar-Na-bhakto-dwara-katha-4

Gadhpur-ma-Shedubhar-Na-bhakto-dwara-katha-5

Gadhpur-ma-Shedubhar-Na-bhakto-dwara-katha-6

Gadhpur-ma-Shedubhar-Na-bhakto-dwara-katha-7

Gadhpur-ma-Shedubhar-Na-bhakto-dwara-katha-8

Gadhpur-ma-Shedubhar-Na-bhakto-dwara-katha-9

Gadhpur-ma-Shedubhar-Na-bhakto-dwara-katha-10

Gadhpur-ma-Shedubhar-Na-bhakto-dwara-katha-11

Gadhpur-ma-Shedubhar-Na-bhakto-dwara-katha-12

Gadhpur-ma-Shedubhar-Na-bhakto-dwara-katha-13

Gadhpur-ma-Shedubhar-Na-bhakto-dwara-katha-14

Gadhpur-ma-Shedubhar-Na-bhakto-dwara-katha-15

Gadhpur-ma-Shedubhar-Na-bhakto-dwara-katha-16

Gadhpur-ma-Shedubhar-Na-bhakto-dwara-katha-17

Gadhpur-ma-Shedubhar-Na-bhakto-dwara-katha-18

Gadhpur-ma-Shedubhar-Na-bhakto-dwara-katha-19

Gadhpur-ma-Shedubhar-Na-bhakto-dwara-katha-20

Gadhpur-ma-Shedubhar-Na-bhakto-dwara-katha-21

Gadhpur-ma-Shedubhar-Na-bhakto-dwara-katha-22