Bhavya Murti Pratishtha Mahotsav - Meghpur (Dist. Junagadh)

Sadguru Nityanandswami Diksha Sthan - Feb 1 - 3, 2017