Bhavya Divya Shakotsav 2017 - Organized Surat Satsang Samaj

Feb 21, 2017 - More than 1 Lakh haribhakto took part this bhavya divya shakotsav, aashirvad by P. P. Bhavi Acharya Maharaj Shree Vadtal