Friday, 23 February 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

Bhavya Divya Shakotsav 2017 - Organized Surat Satsang Samaj

Feb 21, 2017 - More than 1 Lakh haribhakto took part this bhavya divya shakotsav, aashirvad by P. P. Bhavi Acharya Maharaj Shree Vadtal

Surat-Shakotsav-27

Surat-Shakotsav-1

Surat-Shakotsav-2

Surat-Shakotsav-3

Surat-Shakotsav-4

Surat-Shakotsav-5

Surat-Shakotsav-6

Surat-Shakotsav-7

Surat-Shakotsav-8

Surat-Shakotsav-9

Surat-Shakotsav-10

Surat-Shakotsav-11

Surat-Shakotsav-12

Surat-Shakotsav-13

Surat-Shakotsav-14

Surat-Shakotsav-15

Surat-Shakotsav-16

Surat-Shakotsav-17

Surat-Shakotsav-18

Surat-Shakotsav-19

Surat-Shakotsav-20

Surat-Shakotsav-21

Surat-Shakotsav-22

Surat-Shakotsav-23

Surat-Shakotsav-24

Surat-Shakotsav-25

Surat-Shakotsav-26

Surat-Shakotsav-27

Surat-Shakotsav-28

Surat-Shakotsav-29

Surat-Shakotsav-30

Surat-Shakotsav-31

Surat-Shakotsav-32

Surat-Shakotsav-33

Surat-Shakotsav-34

Surat-Shakotsav-35

Surat-Shakotsav-36

Surat-Shakotsav-37

Surat-Shakotsav-38

Surat-Shakotsav-39

Surat-Shakotsav-40

Surat-Shakotsav-41

Surat-Shakotsav-42

Surat-Shakotsav-43

Surat-Shakotsav-44

Surat-Shakotsav-45

Surat-Shakotsav-46

Surat-Shakotsav-47

Surat-Shakotsav-48

Surat-Shakotsav-49

Surat-Shakotsav-50

Surat-Shakotsav-51

Surat-Shakotsav-52

Surat-Shakotsav-53

Surat-Shakotsav-54

Surat-Shakotsav-55

Surat-Shakotsav-56

Surat-Shakotsav-57

Surat-Shakotsav-58

Surat-Shakotsav-59

Surat-Shakotsav-60

Surat-Shakotsav-61

Surat-Shakotsav-62

Surat-Shakotsav-63

Surat-Shakotsav-64

Surat-Shakotsav-65

Surat-Shakotsav-66

Surat-Shakotsav-67

Surat-Shakotsav-68

Surat-Shakotsav-69

Surat-Shakotsav-70

Surat-Shakotsav-71

Surat-Shakotsav-72

Surat-Shakotsav-73

Surat-Shakotsav-74

Surat-Shakotsav-75

Surat-Shakotsav-76

Surat-Shakotsav-77

Surat-Shakotsav-78

Surat-Shakotsav-79

Surat-Shakotsav-80

Surat-Shakotsav-81

Surat-Shakotsav-82

Surat-Shakotsav-83

Surat-Shakotsav-84

Surat-Shakotsav-85

Surat-Shakotsav-86

Surat-Shakotsav-87

Surat-Shakotsav-88

Surat-Shakotsav-89

Surat-Shakotsav-90

Surat-Shakotsav-91

Surat-Shakotsav-92

Surat-Shakotsav-93

Surat-Shakotsav-94

Surat-Shakotsav-95

Surat-Shakotsav-96

Surat-Shakotsav-97

Surat-Shakotsav-98

Surat-Shakotsav-99

Surat-Shakotsav-100

Surat-Shakotsav-101

Surat-Shakotsav-102

Surat-Shakotsav-103

Surat-Shakotsav-104

Surat-Shakotsav-105

Surat-Shakotsav-106

Surat-Shakotsav-107

Surat-Shakotsav-108

Surat-Shakotsav-109

Surat-Shakotsav-110

Surat-Shakotsav-111

Surat-Shakotsav-112

Surat-Shakotsav-113

Surat-Shakotsav-114

Surat-Shakotsav-115