વૈષ્ણવ આચાર્ય Swagat - Surat Shreeji Mandir Patotsav Prasange

May 9, 2017 - P. P. D. D. 1008 Shree Acharya Shree Ajendraprasdadji Gadi Pattabhishek Celebration