Sydney (Australia)

May 2016 Shakotsav , Satsang Sabha , Thakorji Abhishek , Ras utsav P. Yogeswarswami, P. Patitpavan swami - Sardhar

Satsang-Sabha-Sydney-1

Satsang-Sabha-Sydney-2

Satsang-Sabha-Sydney-3

Satsang-Sabha-Sydney-4

Satsang-Sabha-Sydney-5

Satsang-Sabha-Sydney-6

Satsang-Sabha-Sydney-7

Satsang-Sabha-Sydney-8

Satsang-Sabha-Sydney-9

Satsang-Sabha-Sydney-10

Satsang-Sabha-Sydney-11

Satsang-Sabha-Sydney-12

Satsang-Sabha-Sydney-13

Satsang-Sabha-Sydney-14

Satsang-Sabha-Sydney-15

Satsang-Sabha-Sydney-16

Satsang-Sabha-Sydney-17

Satsang-Sabha-Sydney-18

Satsang-Sabha-Sydney-19

Satsang-Sabha-Sydney-20

Satsang-Sabha-Sydney-21

Satsang-Sabha-Sydney-22

Satsang-Sabha-Sydney-23

Satsang-Sabha-Sydney-24

Satsang-Sabha-Sydney-25

Satsang-Sabha-Sydney-26

Satsang-Sabha-Sydney-27

Satsang-Sabha-Sydney-28

Satsang-Sabha-Sydney-29

Satsang-Sabha-Sydney-30

Satsang-Sabha-Sydney-31

Satsang-Sabha-Sydney-32

Satsang-Sabha-Sydney-33

Satsang-Sabha-Sydney-34

Satsang-Sabha-Sydney-35

Satsang-Sabha-Sydney-36

Satsang-Sabha-Sydney-37

Satsang-Sabha-Sydney-38