Swaminarayan Mandir Sunav (Dist. Aanad)

Divya Shakotsav & Satsang sabha in the presence of P. P. Bhavi Acharya maharajshree - Vadtal

Shakotsav-Sunav-61

Shakotsav-Sunav-1

Shakotsav-Sunav-2

Shakotsav-Sunav-3

Shakotsav-Sunav-4

Shakotsav-Sunav-5

Shakotsav-Sunav-6

Shakotsav-Sunav-7

Shakotsav-Sunav-8

Shakotsav-Sunav-9

Shakotsav-Sunav-10

Shakotsav-Sunav-11

Shakotsav-Sunav-12

Shakotsav-Sunav-13

Shakotsav-Sunav-14

Shakotsav-Sunav-15