Swaminarayan Mandir Sunav (Dist. Aanad)

Divya Shakotsav & Satsang sabha in the presence of P. P. Bhavi Acharya maharajshree - Vadtal