Swaminarayan Mandir Sanali (Botad) 38th Patotsav

May, 2016

Sanali-Mandir-38th-Patotsav-1

Sanali-Mandir-38th-Patotsav-2

Sanali-Mandir-38th-Patotsav-3

Sanali-Mandir-38th-Patotsav-4

Sanali-Mandir-38th-Patotsav-5

Sanali-Mandir-38th-Patotsav-6

Sanali-Mandir-38th-Patotsav-7

Sanali-Mandir-38th-Patotsav-8

Sanali-Mandir-38th-Patotsav-9

Sanali-Mandir-38th-Patotsav-10

Sanali-Mandir-38th-Patotsav-11

Sanali-Mandir-38th-Patotsav-12

Sanali-Mandir-38th-Patotsav-13

Sanali-Mandir-38th-Patotsav-14

Sanali-Mandir-38th-Patotsav-15

Sanali-Mandir-38th-Patotsav-16

Sanali-Mandir-38th-Patotsav-17

Sanali-Mandir-38th-Patotsav-18

Sanali-Mandir-38th-Patotsav-19

Sanali-Mandir-38th-Patotsav-20

Sanali-Mandir-38th-Patotsav-21

Sanali-Mandir-38th-Patotsav-22

Sanali-Mandir-38th-Patotsav-23